Біологічна хімія - Губський Ю.І. - Підручник

Год выпуСкачати безкоштовно підручник «Біологічна хімія», Губський Ю.І.ска: 2000

Автор: Губський Ю.І.

Жанр: Біологічна хімія

Формат: PDF

Качество: OCR

Описание: Біохімія разом із молекулярною біологією є однією з найбільш розвинених природничих наук сучасності і тому вирішення зазначеного двоєдиного дидактичного завдання можливе лише за умов ретельного критичного відбору та логічного структурування навчального матеріалу. Сприяє викладанню основних теоретичних закономірностей біохімії протягом двох семестрів, що відводяться на цей курс у вищих навчальних закладах, вивчення біохімічної статики та сучасних уявлень про структуру біомолекул в курсі біоорганічної хімії, який у більшості медичних університетів передує вивченню біохімії та закінчується контрольним іспитом у другому навчальному семестр. Розвиток елементів патобіохімії, шо включені в матеріал підручника, доцільно повторно та на більш високому науковому і методичному рівнях здійснювати в окремому навчальному курсі—клінічної біохімії, яку на медичних факультетах доцільно викладати на п'ятому-шостому курсах, тобто після завершення вивчення основних клінічних дисциплін терапевтичного та хірургічного циклів.
В основу підручника «Біологічна хімія», що пропонується, покладено багаторічний досвід викладання на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Пропонується принципово новий тип підручника для вищих медичних навчальних закладів, і всі зауваження та пропозицій' для його удосконалення будуть сприйняті з вдячністю. Автор висловлює глибоку подяку педагогічному колективу кафедри за участь в обговоренні та формулюванні концептуальних засад викладання біохімії в системі вищої медичної освіти.
Зміст підручника
«Біологічна хімія»

БІОМОЛЕКУЛИ ТА КЛІТИННІ СТРУКТУРИ
БІОХІМІЧНІ КОМПОНЕНТИ КЛІТИН
БІЛКИ І ПЕПТИДИ

 1. Біологічні функції білків і пептидів
 2. Будова й амінокислотний склад білків і пептидів
 3. Рівні структурної організації білкових молекул
 4. Фізико-хімічні властивості білків
 5. Методи виділення та аналізу білків і пептидів
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ. НУКЛЕОТИДИ
 1. Нуклеотиди: структура, біохімічні функції
 2. Нуклеїнові кислоти: структура, властивості
 3. Будова, властивості та біологічні функції ДНК
 4. Будова, властивості й біологічні функції РНК
 5. Молекулярна організація ядерного хроматину і рибосом
ВУГЛЕВОДИ ТА ЇХ ПОХІДНІ
 1. Моносахариди та їх похідні
 2. Складні вуглеводи. Олігосахариди. Гомополісахариди
 3. Гетерополісахариди. Протеоглікани. Глікопротеїни
 4. Пептидоглікани клітинної стінки мікроорганізмів
ЛІПІДИ. БІОМЕМБРАНИ
 1. Загальна характеристика ліпідів. Жирні кислоти
 2. Структура та функції ліпідів
 3. Біологічні мембрани
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ
ФЕРМЕНТИ. I. СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ
 1. Властивості ферментів як біологічних каталізаторів
 2. Номенклатура та класифікація ферментів
 3. Хімічна структура ферментів. Коферменти
ФЕРМЕНТИ. II. МЕХАНІЗМИ КАТАЛІЗУ. КІНЕТИКА. РЕГУЛЯЦІЯ
 1. Механізми дії ферментів
 2. Кінетика ферментативних реакцій. Інгібітори ферментів
 3. Регуляція ферментативних процесів. Ензимопатії
ОБМІН РЕЧОВИН: КАТАБОЛІЗМ, АНАБОЛІЗМ
 1. Загальні закономірності обміну речовин
 2. Методи вивчення обміну речовин
 3. Стадії катаболізму біомолекул
БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ТРАНСПОРТ ЕЛЕКТРОНІВ; ОКИСНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ В МІТОХОНДРІЯХ
 1. Реакції біологічного окислення
 2. Ферменти біологічного окислення
 3. Молекулярна організація ланцюга біологічного окислення в мітохондріях
 4. Окисне фосфорилювання та АТФ-синтетаза мітохондрій
 5. Інгібітори електронного транспорту та окисного фосфорилювання в мітохондріях
ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
 1. Загальна характеристика циклу трикарбонових кислот
 2. Ферментативні реакції циклу трикарбонових кислот
 3. Енергетичний баланс циклу трикарбонових кислот
 4. Анаплеротичні й амфіболічні реакції
МЕТАБОЛІЗМ ОСНОВНИХ КЛАСІВ БІОМОЛЕКУЛ
МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ. I. АЕРОБНЕ ТА АНАЕРОБНЕ ОКИСЛЕННЯ ГЛЮКОЗИ
 1. Шляхи внутрішньоклітинного катаболізму моносахаридів
 2. Аеробне окислення глюкози
 3. Гліколіз: реакції, енергетика, регуляція
 4. Енергетика гліколізу й аеробного окислення глюкози
МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ. II. АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ОБМІНУ МОНОСАХАРИДІВ. РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ
 1. Пентозофосфатний шлях метаболізму глюкози
 2. Метаболізм фруктози та галактози
 3. Біосинтез глюкози та його регуляція
 4. Регуляція обміну глюкози. Цукровий діабет
МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ. III. ОБМІН ГЛІКОГЕНУ ТА ГЛІКОКОН'ЮГАТІВ
 1. Біосинтез та розщеплення глікогену
 2. Регуляція глікогенолізу та глікогенезу
 3. Генетичні порушення метаболізму глікогену
 4. Метаболізм вуглеводних компонентів глікокон'югатів
 5. Глікозидози. Генетичні порушення метаболізму глікозамінгліканів
МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ. I. КАТАБОЛІЗМ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ ТА ЖИРНИХ КИСЛОТ
 1. Шляхи метаболізму ліпідів
 2. Катаболізм триацилгліцеролів
 3. Окислення жирних кислот та гліцеролу
 4. Біосинтез та катаболізм кетонових тіл
МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ. II. БІОСИНТЕЗ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ І СКЛАДНИХ ЛІПІДІВ
 1. Біосинтез вищих жирних кислот
 2. Біосинтез триацилгліцеролів
 3. Біосинтез фосфогліцеридів
 4. Метаболізм сфінголіпідів. Сфінголіпідози
МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ. Ш. ОБМІН ХОЛЕСТЕРИНУ. ТРАНСПОРТ ЛІПІДІВ
 1. Біосинтез холестерину
 2. Біотрансформація холестерину
 3. Транспорт та депонування ліпідів. Ліпопротеїни плазми. Гіперліпопротеїнемії
 4. Патологія ліпідного обміну: атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет
МЕТАБОЛІЗМ АМІНОКИСЛОТ. I. ЗАГАЛЬНІ ШЛЯХИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
 1. Шляхи перетворення амінокислот у тканинах
 2. Трансамінування амінокислот
 3. Дезамінування амінокислот
 4. Декарбоксилювання амінокислот
 5. Обмін аміаку. Біосинтез сечовини
ГОРМОНИ В СИСТЕМІ МІЖКЛІТИННОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ. I. БІОХІМІЧНІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ТРАНСДУКЦІЇ ГОРМОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ
 1. Гормони та біорегулятори: визначення, класифікація
 2. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів та біогенних амінів
 3. Молекулярно-клітинні механізми дії стероїдних та тиреоїдних гормонів
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ. II. ГОРМОНИ — ПОХІДНІ ПЕПТИДІВ ТА АМІНОКИСЛОТ
 1. Гіпоталамо-гіпофізарна система
 2. Гормони підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту
 3. Тиреоїдні гормони
 4. Катехоламіни та інші біогенні аміни
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ. III. ГОРМОНИ ТА ІНШІ БІОРЕГУЛЯТОРИ ЛІПІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 1. Загальна характеристика стероїдних гормонів
 2. Стероїдні гормони кори наднирникових залоз
МЕТАБОЛІЗМ АМІНОКИСЛОТ. II. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШЛЯХИ ОБМІНУ
 1. Шляхи метаболізму безазотистого скелета амінокислот. Глюкогенні та кетогенні амінокислоти
 2. Спеціалізовані шляхи обміну ациклічних амінокислот
 3. Спеціалізовані шляхи обміну циклічних амінокислот
 4. Метаболізм порфіринів
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ СПАДКОВОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
БІОСИНТЕЗ НУКЛЕОТИДІВ
 1. Біосинтез пуринових нуклеотидів
 2. Біосинтез піримідинових нуклеотидів
 3. Біосинтез дезоксирибонуклеотидів
 4. Катаболізм нуклеотидів
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕПЛІКАЦІЇ ДНК ТА ТРАНСКРИПЦІЇ РНК
 1. Біологічне значення реплікації ДНК. Напівконсервативний механізм реплікації
 2. Ферменти реплікації ДНК у прокаріотів та еукаріотів
 3. Молекулярні механізми реплікації ДНК
 4. Ферменти та механізми транскрипції РНК
БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ У РИБОСОМАХ
 1. Генетичний код та його властивості
 2. Рибосомальна білоксинтезуюча система
 3. Етапи та механізми трансляції
 4. Регуляція трансляції. Антибіотики — інгібітори трансляції
РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ. ГЕНЕТИЧНІ РЕКОМБІНАЦІЇ
 1. Регуляція експресії генів у прокаріотів
 2. Особливості молекулярної організації та експресії геному в еукаріотів
 3. Молекулярні механізми мутацій. Репарація ДНК
 4. Генна інженерія. Рекомбінантні ДНК
 5. Стероїдні гормони статевих залоз
 6. Гормони — регулятори гомеостазу кальцію
 7. Фізіологічно активні ейкозаноїди
БІОХІМІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТКАНИН
БІОХІМІЯ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ. I. КОМПОНЕНТИ ХАРЧУВАННЯ. ТРАВЛЕННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
 1. Компоненти нормального харчування людини
 2. Потреби організму людини в поживних сполуках
 3. Механізми перетворення поживних речовин у травному тракті
БІОХІМІЯ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ. II. ВІТАМІНИ ЯК КОМПОНЕНТИ ХАРЧУВАННЯ
 1. Вітаміни як компоненти харчування людини; хвороби вітамінної недостатності
 2. Коферментні вітаміни. Аскорбінова кислота та біофлавоноїди
 3. Жиророзчинні вітаміни. Біоантиоксиданти
БІОХІМІЯ І ПАТОБІОХІМІЯ КРОВІ
 1. Фізіологічні та біохімічні функції крові
 2. Дихальна функція еритроцитів. Біохімія та патобіохімія гемоглобіну
 3. Кислотно-основний стан. Буферні системи крові
 4. Біохімічний склад крові в нормі та патології
БІОХІМІЯ ЗГОРТАЛЬНОЇ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМ КРОВІ
 1. Функціональні та біохімічні властивості системи гемостазу
 2. Згортальна система крові: компоненти, механізми активації
 3. Антизгортальна система крові
 4. Фібринолітична система крові
БІОХІМІЯ ІМУННИХ ПРОЦЕСІВ
 1. Клітинна і біохімічна організація імунної системи
 2. Імуноглобуліни: структура, біологічні функції
 3. Медіатори і гормони імунної системи
 4. Біохімічні компоненти системи комплементу
 5. Біохімічні механізми імунодефіцитних станів
БІОХІМІЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ. ПРОЦЕСИ ДЕТОКСИКАЦІЇ
 1. Структурно-функціональна організація печінки. Біохімічні функції гепатоцитів
 2. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окислення
 3. Обмін жовчних пігментів. Біохімія жовтяниць
БІОХІМІЯ М'ЯЗІВ І М'ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ
 1. Ультраструктура і хімічний склад м'язів
 2. Молекулярні механізми м'язового скорочення
 3. Біоенергетика м'язової тканини
БІОХІМІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. МОЛЕКУЛЯРНА ПСИХОБІОЛОГІЯ
 1. Особливості хімічного складу та метаболізму нервової системи
 2. Нейромедіатори. Рецептори для нейромедіаторів і фізіологічно активних сполук
 3. Нейрохімічні механізми дії психотропних засобів
ЛІТЕРАТУРА

скачатипідручник: «Біологічна хімія»
Биология
 • grinok1987
 • 1
 • 75 331

Комментариев 1

 1. Офлайн
  KristinaF 14 января 2013 01:36
  thanks.............................................

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...