Медична біологія - Пішак В.П. - Підручник

Скачати безплатно підручник «едична біологія», Пішак В.П.Год выпуска: 2005

Автор:  В.П. Пішака, Ю.І. Бажора

Жанр: Біологія

Формат: PDF

Качество: OCR

Описание: У першому розділі підручника «Медична біологія» розглядаються молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням специфіки організму людини, біології клітини, розмноження та основи генетики людини. Матеріал викладено таким чином, щоб отримані знання були тісно пов'язані з подальшим вивченням спадкової патології на теоретичних та клінічних кафедрах і могли бути використані лікарем в його практичній діяльності.
У другому розділі підручника «Медична біологія» з позиції сучасної синтетичної теорії еволюції викладаються питання видоутворення, популяційної структури виду та мікроеволюційні процеси (дія елементарних еволюційних факторів, елементарні еволюційні явища). Звертається увага на специфіку дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людини, генетичний і фенотипний поліморфізми людства. Подаються також питання антропогенезу; у зв'язку з філогенією тваринного світу і філогенезом органів та їх систем у хордових розглядаються онто- і філогенетичні передумови природжених вад розвитку у людей.
У третьому розділі підручника «Медична біологія» розкриваються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно сприяти формуванню екологічного мислення, необхідного сучасному лікареві. У цьому розділі тваринний світ показаний як компонент екологічного середовища людини і приділяється значне місце вивченню життєвих циклів паразитів, різних форм взаємовідносин між ними і організмом людини, походження та еволюції паразитизму, шляхів зараження, методів діагностики, профілактики паразитозів. Вивчення різних питань паразитології важливе ще й тому, що велика кількість паразитарних захворювань досить поширена серед населення.
У четвертому розділі підручника «Медична біологія» розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноосферу і вплив діяльності людей на біосферу в цілому та її складові частини, звертається увага на захист навколишнього середовища в національних та міжнародних наукових програмах.
Варто відмітити, що за своїм змістом підручник вирізняється тим, що у ньому поєднуються викладення матеріалу класичної біології XX ст. з новітніми відомостями про досягнення молекулярної генетики та інших галузей біологічних знань, що динамічно розвиваються. Це дозволяє формувати у майбутнього медика сучасний науковий світогляд і дає можливість легко сприймати у наступному втілення досягнень фундаментальних дисциплін у практичні галузі медицини.
Текст підручника «Медична біологія» містить необхідний методичний апарат, який може знадобитися як викладачу, так і студентам. Зокрема, це фрагменти програми курсу, викладені у вигляді резюме до кожного розділу підручника і розташовані відразу після назви розділу; перелік основних підрозділів та параграфів, які відповідають питанням, що розглядаються на практичних і підсумкових заняттях. Кожний розділ завершується контрольно-навчальними завданнями, питаннями для самоконтролю та обговорення.
Підручник «Медична біологія» містить тлумачний словник, словник основних біологічних термінів та понять, приведено віхи поступу та розвитку медичної біології. Подається список рекомендованої літератури.
Зміст підручника

Біологічні основи життєдіяльності людини
1.1. Загальна характеристика життя. Рівні організації живого. Людина в системі природи (В. О. Корольов)
1.1.1. Життя як космічне і природне явище
1.1.2. Клітинна та неклітинна форми органічного світу
1.1.3. Основні властивості життя
1.1.4. Стратегія життя
1.1.5. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації  життя
1.1.6. Особливе місце людини в системі органічного світу
1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя
1.2.1. Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого (Г. Ф. Жегунов)
1.2.2. Структурно-хімічна і функціональна організація еукаріотів (Г. Ф. Жегунов)
1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на  молекулярному рівні (3.Д. Воробець,  Г.Ф. Жегунов)
1.2.4. Організація клітин у часі (3.Д. Воробець, Г.Ф. Жегунов)
1.3. Онтогенетичний рівень організації життя
1.3.1. Розмноження (Ю. І. Бажора, С. М. Федченко)
1.3.1.1. Розмноження -універсальна властивість живого
1.3.1.2. Можливості клонування організмів
1.3.1.3. Статеві кчітини людини, цитогенетична характеристика та якісні відмінності від соматичних клітин
1.3.1.4. Гаметогенез
1.3.1.5. Мейоз.   Механізми,   які  призводять   до   генетичної різноманітності  гамет
1.3.1.6. Генеративні мутації
1.3.1.7. Запліднення
1.3.1.8. Партеногенез
1.3.1.9. Особливості  репродукції  людини у зв'язку з її біосоціальною суттю
1.3.2. Основи генетики людини (В. П. Пішак, Ю. І. Бажора)
1.3.2.1. Предмет і завдання генетики людини та медичної генетики
1.3.2.2. Організмовий рівень реалізації генетичної інформації
1.3.2.3. Фенотип людини як сукупність видових та індивідуальних ознак і властивостей організму
1.3.2.4. Моногенне успадкування. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби
1.3.2.5. Взаємодії генів та їх прояв при різних типах успадкування. Взаємодія алельних генів
1.3.2.6. Множинний алелізм
1.3.2.7. Взаємодія неалельних генів
1.3.2.8. Полігеннеуспадкування кількісних ознак. Плейотропія. Експресивність та пенетрантність генів
1.3.2.9. Зчеплене успадкування генів. Хромосомна теорія спадковості
1.3.2.10. Сучасний стан досліджень геному людини
1.3.2.11. Генетичні карти хромосом людини
1.3.2.12. Гени аутосом, статевих хромосом. Генетика статі
1.3.2.13. Дози генів. Ефект положення генів
1.3.2.14. Генетика груп крові еритроцитарних антигенних систем, значення для медицини. Інші антигенні системи
1.3.2.15. Поняття про імуногенетику
1.3.2.16. Нехромосомна спадковість
1.3.2.17. Методи вивчення спадковості людини
1.3.2.18. Генетичні маркери
1.3.2.19. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. Форми мінливості.
1.3.2.20. Фенотипна мінливість
1.3.2.21. Норма реакції
1.3.2.22. Мультифакторіальний принцип формування фенотипу, значення умов середовища для експресивності і пенетрантності генів (Л. Є. Ковальчук)
1.3.2.23. Фенокопії
1.3.2.24. Генотипна мінливість, її форми
1.3.2.25. Комбінативнамінливість, їїзначення для фенотипної різноманітності осіб у популяціях людей
1.3.2.26. Явище гетерозису в людини
1.3.2.27. Мутаційна мінливість у людини та її фенотипні прояви на організмовому рівні. Класифікація мутацій
1.3.2.28. Соматичні мутації (генні, геномні, хромосомні аберації)
1.3.2.29. Мозаїцизм
1.3.2.30. Мутагени: фізичні, хімічні, біологічні
1.3.2.31. Генетичний моніторинг
1.3.2.32. Поняття про спадкові хвороби людини, їх класифікація
1.3.2.33. Принципи діагностики спадкової патології
1.3.2.34. Хромосомні хвороби (С. І. Дубінін)
1.3.2.35. Генні (молекулярні) хвороби
1.3.2.36. Генні хвороби внаслідок первинної плейотропії
1.3.2.37. Спадкові хвороби з невиявленим первинним біохімічним дефектом
1.3.2.38. Генетична гетерогенність спадкових хвороб. Генокопії
1.3.2.39. Хвороби зі спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні хвороби
1.3.2.40. Медико-генетичніаспекти сім ї. Медико-генетичне консультування. Запобігання поширенню спадкових хвороб
1.3.2.41. Пренатальна діагностика спадкової патології
1.3.2.42. Скринінг-програми новонароджених для виявлення спадкових порушень обміну речовин
1.3.2.43. Перспективи генотерапії
1.3.3. Біологія індивідуального розвитку (Р. П. Піскун)
1.3.3.1. Онтогенез та його періодизація
1.3.3.2. Ембріональний період розвитку, його етапи
1.3.3.3. Проблема детермінації та взаємодії бластомерів. Ембріональна індукція
1.3.3.4. Механізми росту та морфогенезу
1.3.3.5. Генетичний контроль розвитку
1.3.3.6. Диференціювання клітин, зародкових листків, тканин
1.3.3.7. Пренатальний період розвитку людини, критичні періоди
1.3.3.8. Фактори середовища, що викчикають порушення розвитку (тєратогенні фактори)
1.3.3.9. Природзюені вади розвитку, їх класифікація
1.3.3.10. Постембріональний період онтогенезу, його періодизація
1.3.3.11. Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку
1.3.3.12. Системні механізми гомеостазу у людини на рівні організму
1.3.3.13. Особливості постнатального періоду розвитку людини в зв'язку з її біосоціальною організацією
1.3.3.14. Старість як завершальний етап онтогенезу людини
1.3.3.15. Тривалість життя та проблеми довголіття. Геронтологія та геріатрія
1.3.3.16. Регенерація та її види (О. Г. Слесаренко)
1.3.3.17. Особливості регенеративних процесів у людини. Значення регенерації для системи гомеостазу
1.3.3.18. Пухлинний ріст
1.3.3.19. Трансплантація органів і тканин, види трансплантації
Популяційно-видовий рівень організації життя та місце людини в ньому
2.1. Синтетична теорія еволюції (В. О. Корольов, Н. А. Кулікова)
2.1.1. Сучасна  теорія  біологічної еволюції як синтез дарвінізму і популяційної генетики
2.1.2. Біологічний вид, його критерії. Реальність і динамічність існування виду
2.1.3. Генофонд (алелофонд) виду
2.1.4. Структура виду
2.1.5. Популяції - головні складові одиниці виду
2.1.6. Характеристики популяції:морфологічні, екологічні, генетичні. Генофонд (алелофонд) популяції
2.1.7. Ідеальні та реальні популяції
2.1.8. Поняття про мікроеволюцію. Популяція - елементарна одиниця еволюції
2.1.9. Елементарні еволюційні фактори
2.1.10. Природний добір як головний рушійний, творчий фактор еволюції
2.1.11. Головні результати мікроеволюції: видоутворення, генетичний поліморфізм, адаптації. Механізми видоутворення та його етапи
2.1.12. Генетична гетерогенність і генетичний поліморфізм природних популяцій як основа їх еволюційноїпластичності. Генетичне обтяження в популяціях
2.1.13. Адаптація організму до середовища проживання і походження біологічної доцільності
2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей (Н. А. Кулікова)
2.2.1. Поняття про популяцію людей. Популяційна структура людства
2.2.2. Вплив структури шлюбів та демографічних показників на стан генофонду (алелофонду) популяцій людей
2.2.3. Вплив мутаційного процесу, ізоляції, міграції на генетичну структуру популяції і генетичну конституцію людей
2.2.4. Генетико-автоматичні процеси в малих популяціях, ефект родоначальника
2.2.5. Специфіка дії природного добору в популяціях людей. Добір і контрдобір
2.2.6. Генетичний і фенотипний поліморфізм людства
2.2.7. Проблема генетичного обтяження і вплив мутагенних факторів (радіаційних і хімічних) на популяції людей, медико-біологічні наслідки
2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу (Н. А. Кулікова)
2.3.1. Поняття про макроеволюцію. Взаємозв'язок мікро- і макроеволюції
2.3.2. Органічний світ як результат процесу еволюції
2.3.3. Напрями (типи) еволюції груп. Форми еволюції груп
2.3.4. Правила макроеволюції
2.3.5. Взаємозв'язок онто- і філогенезу. Біогенетичний закон, його трактування О. М. Сєверцовим. Філембріогенези і ценогенези. Палінгенези та рекапітуляція
2.3.6. Філогенез основних систем органів хребетних (В. П. Пішак)
2.3.7. Походження людини
Біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в ньому
3.1. Основи загальної екології та екології людини (О. В. Романенко, О.В. Костильов)
3.1.1. Предмет і методи екології
3.1.2. Середовище існування. Фактори середовища: абіотичні, біотичні, антропогенні
3.1.3. Екосистеми. Перетворення речовини та енергії в екосистемах
3.1.4. Особливості антропогенних екосистем
3.1.5. Екологія людини
3.1.6. Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов життєдіяльності: біологічна мінливість людей у зв 'язку з біогеографічними особливостями середовища; формування адаптивних людських екотипів, їх характеристика: арктичний, тропічний, зони помірного клімату, пустель, високогірний
3.1.7. Функціональні типи конституційного реагування людей: "спринтер",   "стаєр",   "мікст"
3.1.8. Спадкові відмінності в реакціях людей на фактори середовища; поняття про екологічну генетику
3.1.9. Якісні параметри навколишнього середовища, їх вплив на здоров'я людей: здорове, або комфортне, середовище; нездорове, або дискомфортне, середовище; екстремальне середовище; адекватні і неадекватні умови середовища
3.1.10. Екологічний стан в Україні
3.1.11. Адаптація людей до екстремальних умов (Арктика, пустелі, космос та ін.), поняття про стрес
3.1.12. Визначення здоров 'я (ВООЗ). Стан здоров 'я і хвороби, проміжні стани, їх взаємозв 'язок із станом екосистеми. Стан здоров 'я населення як інтегральний критерій оцінки якості навколишнього середовища
3.1.13. Валеологія - наука про здоров 'я людей
3.1.14. Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення
3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини (В.П. Пішак, Ю.І. Бажора)
3.2.1. Явище паразитизму та його поширення у природі. Паразитарна система та її складові
3.2.2. Паразити — визначення і класифікація
3.2.3. Еволюційна динаміка системи паразит -хазяїн. Морфофізіологічні адаптації паразитів
3.2.4. Вплив паразитів на хазяїна
3.2.5. Вплив хазяїна  на  паразита.   Сприйнятливість  і резистентність  організму хазяїна
3.2.6. Поняття про екологічну паразитологію 3.2.7.Життєві цикли паразитів
3.2.8. Людина в паразитарній системі
3.2.9. Трансмісійні і природноосередковізахворювання
3.2.10. Роль Є. Н. Павловського у розробці вчення про природну осередковість трансмісійних захворювань. Біологічні принципи боротьби з трансмісійними і природноосередковими захворюваннями
3.2.11. Система природних осередків на сучасному етапі, включення її до програми заходів ВООЗ щодо боротьби з паразитарними захворюваннями
3.2.12. Основи профілактики захворювань у медичній паразитології
3.2.13. Значення медичної паразитології в Україні на сучасному етапі в зв 'язку із зростаючою міграційною активністю людей
3.2.14. Видатнівчені-паразитологи:В. О. Догель, Д. К. Заболотний, Є. Н. Павловський, К. І. Скрябін, О. П. Маркевич, В. Я. Данилевський
3.3. Медична протозоологія (Ю.І. Бажора, С.І. Дубінін)
3.3.1. Підцарство Найпростіші (Protozoa). Характеристика, класифікація, медичне значення
3.3.2. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora), клас Справжні амеби (Lobosea)
3.3.3. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora), клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophorea)
3.3.4. Тип Апікомплексні (Арісотріеха), клас Споровики (Sporozoea)
3.3.5. Тип Війконосні (Ciliophora), клас Щілиннороті (Rimostomatea)
3.4. Медична гельмінтологія (Ю.І. Бажора, В.П. Пішак)
3.4.1. Біологічні особливості життєвих циклів гельмінтів. Геогельмінти, біогельмінти, контактні гельмінти
3.4.2. Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Характеристика, класифікація, медичне значення
3.4.3. Тип Круглі черви (Nemathelminthes), клас Круглі черви (Nematoda). Характеристика, медичне значення
3.5. Медична арахноентомологія (Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін, М.В. Стеблюк)
3.5.1. Тип Членистоногі (Arthropoda). Характеристика, класифікація, медичне значення
3.5.2. Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Характеристика, класифікація, медичне значення
3.5.3. Клас Комахи (Insecta). Характеристика. Комахи як ектопаразити, збудники та переносники збудників хвороб, отруйні форми
3.6. Отруйні для людини організми (О.В. Романенко, О.В. Костильов)
3.6.1. Отруйні рослини і гриби
3.6.2. Отруйні тварини
Біосфера та людина (О. В. Романенко, О. В. Костильов)
4.1. Структура і функції біосфери
4.2. Кругообіг речовин у біосфері
4.3. Місце і роль людини в біосфері
4.4. Захист компонентів біосфери в національних і міжнародних масштабах Відповіді на контрольно-навчальні завдання

Література

 

купить учебник: «Медична біологія»
скачать книгу: «Медична біологія»
Биология
 • meridien
 • 8
 • 124 289

Комментариев 8

 1. Офлайн
  оксана
  оксана 22 апреля 2010 15:41
  smile
 2. Офлайн
  Васька
  Васька 15 мая 2010 11:24
  Дяяяяякую!
 3. Офлайн
  Анатолій
  Анатолій 23 июля 2010 10:13
  Вперше зустрічаю стільки помилок у книзі. Хтось ЦЕ перевіряв, редагував?
 4. Офлайн
  Лер4ік
  Лер4ік 7 сентября 2010 22:09
  Дякую велике, якби не ти я не знаю щоб я робила, ти мені дуже допомогла!=)))
 5. Офлайн
  Віталій
  Віталій 16 сентября 2010 19:50
  де можна купити ць книжку?
 6. Офлайн
  Иришка
  Иришка 24 сентября 2010 15:00
  Спасибоооооооооо!!!!!!!!
 7. Офлайн
  iiinnnnnnaaa
  iiinnnnnnaaa 19 июня 2011 17:07
  спасибо большое!!!!!!
 8. Офлайн
  tasya
  tasya 29 февраля 2012 18:29
  Как скачать Книгу?

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...