Фізіологія людини і тварин - Чайченко Г.М. - Підручник

Скачати безкоштовно підручник «Фізіологія людини і тварин», Чайченко Г.М.Год выпуска: 2001

Автор: Чайченко Г.М.

Жанр: Фізіологія

Формат: DjVu

Качество: Відскановані сторінки

Описание: Підручник «Фізіологія людини і тварин» написано відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини і тварин» для студентів біологічних факультетів університетів з використанням новітніх досягнень сучасної фізіології. Багато уваги приділено розкриттю клітинних механізмів фізіологічних функцій. Анатомічний матеріал подано в обсязі, необхідному для розуміння принципів функціонування органів та систем органів. Достатньо повно викладено порівняльно-фізіологічні дані, на підставі яких демонструється еволюція функцій організму. Детальний предметний покажчик полегшує пошук потрібного матеріалу.
За створення підручника «Фізіологія людини і тварин» взявся колектив авторів у складі чл.кор. АПН України проф. Г.М. Чайченка, проф. В.О. Цибенка та доц. В.Д. Сокура. На відміну від переважної більшості інших підручників з фізіології цей підручник цілком відповідає своїй назві «Фізіологія людини і тварин». Крім найновіших відомостей з фізіології організму людини у ньому представлено матеріал про особливості фізіологічних процесів у тварин різних типів і класів, що певною мірою має сприяти формуванню у студентів еволюційного підходу до розуміння становлення фізіологічних функцій. Разом з тим автори намагались викласти матеріал таким чином, щоб основні фундаментальні поняття фізіології не губились серед порівняльно-фізіологічиої інформації.
До цього підручника внесено чимало нового матеріалу. Зокрема, вже у «Вступі» вперше наведено відомості з історії розвитку фізіології в Україні. Розширено та оновлено розділ про імунітет, дано нове визначення самого поняття імунітету, представлено також нові дані про механізми тромбоутворення («Фізіологія системи крові»). Наведено сучасні уявлення про локалізацію і функцію судинорухового центру, про роль ендотелію кровоносних судин у регуляції судинного тонусу («Кровообіг»); детально розглянуто клітинні механізми реабсорбції та секреції речовин у процесі сечоутворення («Виділення»). У розділі «Фізіологія збудливих тканин» значну увагу приділено пасивним електричним властивостям клітинної мембрани та їх ролі у поширенні збудження, функції йонних каналів і особливо значенню йоиів кальцію в діяльності нервової клітини. Розділи «Фізіологія нервової системи» та «Фізіологія сенсорних систем» написано із залученням даних щодо поведінкових аспектів, а в розділі «Вища нервова діяльність» крім традиційних положень про умовні рефлекси як форму поведінки наведено матеріали про нейрофізіологічні механізми розумової діяльності, обговорюється психофізіологічна проблема.
Послідовність викладу матеріалу в підручнику «Фізіологія людини і тварин» майже класична. Вона відповідає одному з основних принципів педагогіки: від простого до складного, тобто спочатку подається матеріал, який легше сприймається студентами: система крові, кровообіг, дихання і т.д., а потім складніший матеріал з фізіології центральної нервової системи та органів чуття. Разом з тим потреба звертання до окремих питань фізіології м'язової та нервової систем під час вивчення розділів вісцеральної фізіології змусила авторів написати окремий розділ «Основні поняття фізіології».
Підручник «Фізіологія людини і тварин» призначений для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам і аспірантам вищих медичних, педагогічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини.
Зміст підручника
«Фізіологія людини і тварин»

Основні поняття фізіології
Кров, лімфа, тканинна рідина

Об'єм, склад, функції
Об'єм
Хімічний склад
Функції
Фізико-хімічні властивості
Формені елементи крові
Еритроцити
 1. Пігменти крові
 2. Транспорт газів кров'ю
 3. Групи крові
Лейкоцити
 1. Функції і класифікація лейкоцитів
 2. Захисні системи організму. Імунітет
Тромбоцити
 1. Система згортання крові
 2. Протизгортальна система крові
Кровотворення і його регуляція
Кровообіг
Еволюція систем циркуляції рідин організму
Серце

Будова серця. Властивості серцевого м'яза
Робота серця та її прояви
Іннервація серця і регуляція його функцій
Кровоносні судини
Класифікація і функції
Основи гемодинаміки
Рух крові в судинах
Фізіологія капілярів
Регуляція кровообігу
Іннервація кровоносних судин
Гладкі м'язи кровоносних судин
Центральна регуляція кровообігу
Рефлекторна регуляція кровообігу
Гуморальна регуляція судинного тонусу
Рсгіонарний кровообіг
Кровообіг легень
Кровообіг серця
Кровообіг мозку
Кровообіг скелетних м'язів
Лімфатична система
Еволюція і будова
Функції лімфатичної системи
Лімфоутворення і лімфообіг
Регуляція лімфообігу
Дихання
Еволюція дихання. Будова органів дихання і механізми вентиляції у тварин
Зовнішнє дихання
 1. Типи зовнішнього дихання
Дихання наземних хребетних тварин
Легеневе дихання людини
Будова дихальної системи людини
Механізм вдиху і видиху
Кількісні характеристики дихання
Вентиляція альвеол
Газообмін у легенях і тканинах
Альвеолярний газообмін
Вентиляційно-перфузійнс відношення
Тканинне дихання
Регуляція дихання
Дихальний центр
Рефлекторна регуляція дихання
Роль інших відділів ЦНС у регуляції дихання
Особливості функції дихального центру у тварин
Дихання людини за різних умов
Дихання під час фізичного навантаження
Дихання в умовах зниженого атмосферного тиску
Дихання в умовах підвищеного атмосферного тиску
Травлення
Еволюція травлення
Функції травної системи

Секреторна функція
Рухова функція
Всмоктування поживних речовин
Травлення у ротовій порожнині
Механічні процеси
Слиновиділення
Особливості слиновиділення у жуйних тварин
Регуляція слиновиділення
Функція стравоходу
Травлення у шлунку
Секреція шлунка
Рухова функція шлунка
Особливості шлункового травлення у жуйних тварин
Травлення у тонкій кишці
Дванадцятипала кишка
Підшлункова залоза
Печінка
Особливості травлення у тонкій кишці
Порожнинне і мембранне травлення в тонкій кишці
Рухова активність (моторика) тонкої кишки
Травлення у товстій кишці
Всмоктування поживних речовин
Голод і насичення як регулятори споживання їжі
Травлення і гомеостаз

Обмін речовин та енергії
Обмін речовин
Обмін вуглеводів
Обмін ліпідів
Обмін білків
Водно-сольовий обмін
Вітаміни
Енергетичний обмін
Методи визначення енергетичного обміну
Основний обмін
Енергетичний обмін за різних умов
Регуляція обміну енергії
Терморегуляція
Пойкілотермні тварини
Температура тіла
Терморегуляція
Гомойотермні тварини
Еволюція гомойотермності
Терморегуляторні реакції
Регуляція температури тіла
Ефскторні механізми терморегуляції
Температура тіла людини
Нормотермія
Гіпотермія
Гіпертермія
Виділення
Еволюція органів виділення
Кінцеві продукти обміну речовин і шляхи виведення їх з організму
Основні типи органів виділення
Нирки хребетних тварин
Будова і функції нирки ссавців
Будова нирки
Ссчоутворення
Механізм розведення і концентрування сечі
Інші функції нирок
Регуляція функції нирок
Гуморальна регуляція
Нервова регуляція
Саморегуляція нирок
Сечовипускання
Будова сечового міхура ссавців
 Іннервація сечового міхура
Рефлекторна регуляція сечовипускання
Вплив екологічних чинників на будову і функцію органів виділення хребетних тварин
Морські риби і круглороті
Прісноводні риби
Наземні організми
Внутрішня секреція
Гіпофіз
Щитоподібна залоза
Прищитоподібні залози
Внутрішньосекрсторна частина підшлункової залози
Надниркові залози
Статеві залози
Загруднинна залоза (тимус)
Шишкоподібна залоза (епіфіз)
Тканинні гормони

Фізіологія збудливих тканин
Основні властивості збудливих тканин
Мембранний потенціал спокою
Потенціал дії
Механізм подразнення клітини електричним струмом
Механізм проведення збудження нервовими волокнами
Аксонний транспорт
Будова і функції рухового апарату тварин
Еволюція скоротливих систем
Особливості м'язів безхребетних
Посмуговані м'язи хребетних
Електрична активність м'язів
Механізм м'язового скорочення
Хімічні перетворення та енергетика м'яза
Робота і стомлення м'язів
Особливості гладких м'язів
Міжклітинна передача збудження і гальмування
Хімічна передача збудження і гальмування
Електрична передача збудження і гальмування
Блокування синаптичної передачі
Фізіологія нервової системи
Основні етапи еволюції нервової системи
Рефлекторна діяльність нервової системи
Загальна фізіологія центральної нервової системи

Нервові центри та їх властивості
 1. Збудження
 2. Гальмування
 3. Координація рефлекторної діяльності
Будова і функції центральної нервової системи
Спинний мозок
Довгастий мозок
Сітчастий утвір
Задній мозок
Середній мозок
Мозочок
Автономна нервова система
Проміжний мозок
 1. Таламус
 2. Гіпоталамус
Кінцевий мозок
 1. Лімбічна система
 2. Основні ядра і структури
 3. Кора півкуль великого мозку
Фізіологія сенсорних систем
Загальні принципи функціонування сенсорних систем
Співвідношення між подразненням і відчуттям
Органи чуття і теорія пізнання
Класифікація рецепторів
Механізм рецепції
Кодування інформації рецепторами
Фізіологія зору
Еволюція органа зору
Світлопровідна система ока
Світлосприймальна система ока
Колірний зір
Сприймання простору
Рухи очей
Обробка зорової інформації
Фізіологія слуху
Еволюція слуху
Слухова система ссавців
Слухові процеси на рівні внутрішнього вуха
Обробка слухової інформації в ЦНС
Сприймання і розрізняння звуків
Гравітаційна сенсорна система
Хеморсцспція

Еволюція хеморецепції
Нюхова рецепція
Смакова рецепція
Соматовісцсральна сенсорна система
Еволюція соматичної рецепції
Механорецепція
Терморецепція
Больова рецепція
Пропріорецепція
Інтсроцепція
Обробка соматовісцеральної сенсорної інформації
Вища нервова діяльність
Історичний нарис
Основні поняття фізіології вищої нервової діяльності
Еволюція вищої нервової діяльності
Індивідуально набуті форми вищої нервової діяльності

Методики формування умовних рефлексів
Класифікація умовних рефлексів
Механізм утворення умовних рефлексів
Гальмування умовних рефлексів
Взаємодія гальмування і збудження в корі великого мозку
Пам'ять
Інтегративна діяльність головного мозку

Аналітико-синтстична діяльність
Вищі форми інтегративної діяльност мозку
Мотиваційно-смоційні аспекти поведінки
Емоції
Основи типології вищої нервової діяльності
Історія вчення про типи вищої нервової діяльності
Типи вищої нервової діяльності за І. П. Павловим
Типи вищої нервової діяльності за психологічними критеріями
Типи вищої нервової діяльності людини
Специфічні особливості вищої нервової діяльності людини
Умовні рефлекси людини
Дві сигнальні системи людини
Функціональна асиметрія півкуль великого мозку
Нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини
Патологія вищої нервової діяльності
Свідомість

Усвідомлені і неусвідомлені психічні процеси
Психофізіологічна проблема
Змінені стани свідомості
 1. Сон і сновидіння
 2. Гіпноз
 3. Екстрасенсорне сприймання
скачати підручник: «Фізіологія людини і тварин»
Физиология
 • Konfetka193
 • 1
 • 46 434

Комментариев 1

 1. Офлайн
  Вікторія
  Вікторія 9 октября 2016 19:37
  Я можу скачати підручник, чи ні???????

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...