Гігієна та екологія - Бардов В.Г. - Підручник

Скачати безкоштовно підручник «Гігієна та екологія», Бардов В.Г.Год выпуска: 2005

Автор:  Бардов В.Г.

Жанр: Гігієна

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Мета підручника «Гігієна та екологія» - забезпечення вимог Болонського процесу, а саме дати сучасні теоретичні знання, допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних занять, які повинні проводитися за принципом самостійного опрацювання ними кожної теми на лекції, при самостійній позааудиторній підготовці, на практичному занятті.
Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін -гігієни і санітарії, екології та епідеміології.
Знання гігієни для лікарів лікувального профілю необхідне з ряду позицій, основними серед яких є:
1. Аналіз стану здоров'я населення чи окремих його контингентів у зв'язку з антропогенними та соціальними умовами життя та праці.
2. Майстерність у діагностиці, оскільки збудники та причини захворювань (етіологічні фактори та фактори ризику) у більш 80 % знаходяться в навколишньому середовищі, які вивчають гігієна та екологія, а лише біля 20 % захворювань - ендогенні, спадкові. Без знань гігієни фактори довкілля (природні, побутові, соціальні, виробничі) при встановленні діагнозу часто залишаються поза увагою лікаря.
3. Первинна, вторинна та третинна профілактики захворювань, організація, проведення та контроль за проведенням профілактичних заходів різними верствами населення.
4. Участь у роботі медичних соціально-експертних комісій (МСЕК), лікарсько-контрольних комісій (ЛКК), комісій лікарсько-трудової експертизи (ЛТЕК), медичних комісій військкоматів, інших лікарських комісій, завданнями яких є вивчення, оцінка чи перевірка стану здоров'я.
5. Умов проживання в організованих колективах (дитячих, навчальних, військових).
6. Важкості та напруженості трудової, професійної діяльності, з метою визначення необхідності переведення працюючих з певними порушеннями їх здоров'я на полегшені види роботи, призначення лікувально-профілактичного харчування, диспансерного обслуговування, санаторно-курортного лікування, реабілітації.
7. Вміння рекомендувати методи і засоби режиму дня, навчання, праці, особистої гігієни, режиму харчування, використання природних факторів та комплексу методів і засобів загартування організму.
8. Вміння надавати лікарські рекомендації та розпорядження по використанню методів і засобів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед населення при його обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах.
9. Проведення санітарно-просвітньої роботи серед хворих, в організованих колективах (дитячих, навчальних, трудових, військових) та серед населення у цілому та інше. Це ті основні, але далеко не всі види діяльності лікаря, які потребують знання гігієни та екології людини.
У зв'язку з вищенаведеним медична освіта, незалежно від її характеру, рівня та спрямування в обов'язковому порядку повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста не лише клінічного, а в першу чергу профілактичного, тобто гігієнічного мислення, розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні зрушень стану здоров'я та захворювань, обгрунтування профілактичних заходів.
Медичне обслуговування організованих колективів та поява нових форм медичного обслуговування населення обумовлюють нагальну потребу в глибокому володінні знань гігієни, первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань, досягти якого можна лише придбанням умінь і навичок в гігієнічних дослідженнях, у зв'язку з чим великого значення набувають практичні заняття з гігієни.
Змiст підручника
«Гігієна та екологія»

Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС)
Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації
Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища
Методика визначення і гігієнічна оцінка природного освітлення приміщень
Методи визначення і гігієнічна оцінка штучного освітлення приміщень
Методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень
Методика визначення і гігієнічна оцінка напрямку та швидкості руху повітря
Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини
Методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на здоров'я людини
Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка
Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень
Методика визначення та гігієнічна оцінка запиленості повітря
Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання будівельних креслень при експертизі проектів
Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарно-гігієнічного обстеження об'єкта
Підсумкове заняття з розділу «Загальні питання гігієни»
Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження
Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб
Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб
Методологічні та методичні основи та загальна схема вивчення впливу комплексу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення
Методика вибору зон спостереження. Методи комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища
Методика розрахунку інтегрального індексу здоров'я та оцінки кількісних показників стану здоров'я населення у зв'язку з впливом навколишнього середовища
Підсумкове заняття з розділу «Комунальна гігієна»
Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини
Методи медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами
Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах
Методика оцінки адекватності харчування організованих колективів заменю-розкладкою
Особливості харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів, хворих у стаціонарах, оздоровчих закладах
Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу
Методика розслідування випадків харчових отруєнь
Підсумкове заняття з розділу «Гігієна харчування»
Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їх вплив. Санітарне законодавство про охорону праці
Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності
Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації
Медико-санітарні частини та оздоровчі пункти промислових підприємств, профілактична спрямованість їх роботи
Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь
Методика вивчення захворюваності працівників виробничих підприємств
Підсумкове заняття з розділу «Гігієна праці»
Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього
середовища на здоров'я дітей і підлітків
Методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей та підлітків
Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і підлітків. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп
Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного та трудового навчання дітей і підлітків. Лікарсько-професійна консультація та медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та поліклініки
Підсумкове заняття з розділу «Гігієна дітей та підлітків»
Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту
Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах
Методи та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту працюючих з джерелами іонізуючих випромінювань та населення в місцях його проживання
Розрахункові методи оцінки радіаційної небезпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення
Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах
Особиста гігієна. Гігієнічна оцінка миючих засобів та хімічних засобів захисту шкіри
Гігієнічна оцінка тканин та побутового, виробничого, лікарняного одягу
Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини
Гігієнічні аспекти медичної біоритмології
Підсумкове заняття з розділів «Гігієна лікувально-профілактичних закладів», «Радіаційна гігієна», «Особиста гігієна» та «Психогігієна»
Організація та проведення санітарного нагляду за польовим розміщенням військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни
Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни
Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів
Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими методами
Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни
Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій
Гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні об'єктів озброєння, військової техніки, радіолокаторних станцій
Підсумкове заняття з розділу «Гігієна при екстремальних ситуаціях з курсом військової гігієни»
Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоров'я населення
Гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах тропічного клімату
Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних регіонів
Підсумкова конференція за результатами навчально-дослідницької роботи студентів

скачати підручник: «Гігієна та екологія»
Гигиена
  • roksi01
  • 0
  • 82 377

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...